Haavimbs Fysiatrik + logga

Samling av bilder på Haavimb o div behandlingar

Massage
Akupunktur
Osteopati
ElektroterapiMASSAGE
    

Massage logo
Massage är en behandling av kroppens mjukdelar med syfte att påverka både kroppsliga och emotionella faktorer. Det franska ordet massage kan härledas från arabiskans mass (att trycka) eller grekiskans masso (jag knådar). Med massage menas en i terapeutiskt syfte utförd bearbetning eller behandling av kroppens mjuka vävnader genom rörligt tryck i olika former.

masserande händer

Behandlingen utförs vanligen med händerna . Massage används vid t.ex.muskelspänningar, träningsvärk, svullnader orsakade av dålig lymfcirkulation, muskelknutor och som allmänt avslappnande och uppmjukande behandling.AKUPUNKTUR
 

Akupunktur är en del av den traditionella kinesiska medicinen, men används även enligt andra förklaringsmodeller. Akupunktur innebär vanligen att nålar sticks in i huden på särskilda punkter som stimuleras.

I dag finns flera olika sorters akupunktur som delvis baseras på olika teoretiska förklaringsmodeller, men som också utmärks av att olika medel för stimulering av punkterna används: nålbehandling som är den vanliga formen av akupunktur, örtbränning (moxibution), vakuum (vakupunktur eller koppning), ljudvibrationer (sonopunktur), laserakupunktur, elektro-akupunktur m.m. Särskilda varianter är öronakupunktur och munakupunktur. Kinesiskt träsnitt av akupunktur - Always seek help from professional practitioners of Chinese Medicine

 

Ordet akupunktur skapades vid slutet av 1600-talet då metoden nått Europa via Kina-missionerande jesuiter.
Det kommer från de latinska orden acus (nål) och pungere (att sticka). Det ursprungliga namnet på akupunktur Chen Chin, betyder stick och bränning, och metoden skulle också kunna kallas för "aku-moxi-terapi".


I Kina upptäcktes för länge sedan att stimulering av vissa punkter på huden kunde påverka olika organ och funktioner i kroppen, och att man på det sättet kunde reglera olika störningar. (Samma upptäckt har för övrigt gjorts även på andra håll i världen, vilket resulterat i olika terapier.) Fram till i dag har ca 2 000 punkter, s.k. retnings- eller akupunkturpunkter, upptäckts. Av dessa är 360 relativt vanliga i behandling.

Utifrån denna erfarenhet av punkternas verkan sammanställdes teorin om ledningsbanor dem emellan, de s.k. meridianerna (chin). I dessa kanaler flödar chi eller qi, livsenergin. Chi finns överallt i kroppen, men är koncentrerad till meridianerna. Vid akupunkturpunkterna når denna energi kroppsytan och är mer tillgänglig för behandling.

Avsikten med akupunkturbehandling är att påverka energiflödet i kroppen: lösa upp energiblockeringar, leda bort överflöd av energi från vissa områden till områden med för litet energi. Målet är att nå energetisk balans.

Hand som sätter nålar

De tidigast kända akupunkturnålarna var gjorda av sten eller stickor. Senare användes ben, bambu, porslin och olika metaller som t.ex. guld. I dag brukas framför allt tunna nålar av rostfritt stål.

Akupunkturnålen sticks in till det djup där "de qi"förnimmelsen uppstår. De qi betyder ungefär att nå qi (chi) och är en speciell känsla som uppstår då nålen träffar rätt på akupunkturpunkten. Beroende på vad behandlingen syftar till - dispersering (skingrande) eller tonifiering av energi - kan nålen stimuleras med olika roterande eller vertikala rörelser. Ibland tas nålen bort så fort de qi uppstått, ibland får den sitta kvar en tid.

Behandling med akupunktur ges efter diagnos enligt den kinesiska medicinens diagnostiska metoder och teorierna om yin och yang, de fem elementen m.m. Det finns olika sätt att behandla med akupunktur: från ren symtombehandling med hjälp av lokala punkter till en generell balansering av kroppens energier, vilket är den behandlingsform som brukar kallas klassisk akupunktur. Den traditionella akupunkturen används för förebyggande och behandling av en mängd fysiska och psykiska problem.


Huvudnålar
Icke-traditionell akupunktur
Rubriken icke-traditionell akupunktur syftar på den modernare förklaringsmodell avakupunkturens verkningar vid framför allt smärtlindring som i dag accepteras inom skolmedicinen. Akupunktur ismärtlindrande syfte används i Sverige sedan 1982 i viss utsträckning inom hälso- och sjukvården och det kan vara på sin plats att betona skillnaden gentemot den traditionella kinesiska akupunkturen.

Denna senare förklaringsmodell använder sig inte av begrepp som energiflöden, yin och yang etc. I stället förklaras akupunkturens effekter med en lokal hämning av smärtsignaler i ryggmärgen; att inåtledande nervtrådar aktiveras varigenom omställningar i olika smärthämmande kontrollsystem inom nervsystemet åstadkoms. Kroppsegna smärtstillande ämnen (endorfiner) kan bildas eller frisättas och ha en smärtstillande effekt. Dessutom antas psykologiska mekanismer utlösa signalaktivitet i vissa nervbanor. Akupunkturbehandling enligt dessa teorier utförs på grundval av sedvanlig diagnostik inom den konventionella sjukvården och kan betecknas som symtombehandling.


Skämtteckning av hård massage
OSTEOPATI

Osteopatin (av os = ben, och pati = lidande) presenteradesår 1874 av Andrew Taylor Still (1828-1917).
På 1890-talet startades den första skolan i osteopati i Kirksville, Missouri.
Osteopati är en manuell behandlingsform som betonar kroppens dynamiska helhet och självreglerande förmåga. I behandlingen ingår olika massage-, manipulations- och mobiliseringstekniker.

Skelettryggrad Grundprincipen i osteopatin är att rörelseapparaten, cirkulationen och nervsystemet bildar en dynamisk helhet.
Syftet med den osteopatiska behandlingen är att undanröja störningar i kroppen och öka dynamiken och därigenom aktivera människans självreglerande och självläkande kraft.
Den osteopatiska undersökningen innefattar palpation av mjuka vävnader och leder samt en rörlighetstest. Utifrån diagnosen ges sedan en manuell eller manipulativ behandling för att normalisera den störda rörligheten.
Behandlingen bör vara den minsta möjliga: när en huvudorsak till ett problem eller en primär skada har rättats till anses kroppen kunna reparera sig själv


Tekniker inom osteopati


Soft tissue-teknik :
Den innefattar olika metoder (massage, tryck etc.) för att påverka kroppens mjukdelar; öka och stabilisera cirkulationen, minska spänningar och stärka svaga vävnader.

Mobilisering :

Olika sätt att med mjuka rörelser öka rörligheten i främst ryggradens leder.

Manipulation :

Begreppet inrymmer olika tekniker (high velocity, low velocity etc.) då man öppnar den låsta leden med en kort stöt (om mjukare metoder inte ger önskat resultat), samtidigt som man låser omkringliggande leder i ryggen. Härigenom kan rörelseinskränkningarna upphävas.

Staty visar behandlingPerifer artikulering :
Behandling av leder i armar och ben ( även benämnt biomekanisk behandling )

Kraniell osteopati
Återställande av rörligheten i kraniets suturer (sömmar). Metoden har utvecklats av W G Sutherland, som fann att skallens olika segment kan rubbas och fastna i fel läge och därigenom påverka hjärnhinnorna, hjärn- och ryggmärgsvätskan.

Upp


ELEKTROTERAPI

Elektroterapi är olika sätt att med hjälp av elektricitet påverka kroppens funktioner exempelvis behandling av problem i rörelseapparaten såsom muskelsträckningar, smärta m.m.

Försök att påverka kroppens funktioner med olika former av elektricitet har pågått i flera hundra år. I dag är elektroterapi ett samlingsnamn på olika sätt att behandla kroppen med elektricitet. Elektriciteten kan antingen anbringas direkt på kroppen eller indirekt, genom att den kroppsdel som skall behandlas placeras i ett elektriskt eller elektromagnetiskt fält eller i ett ultraljudsfält. Härigenom söker man påverka temperaturen i kroppsvävnaderna och öka ämnesomsättningsaktiviteten.


Skanlab 25 BodywaveKnäbehandling med Bodywave

Utvecklades i Norge och introducerades så tidigt som 1988.
Apparaten baseras på långvågsdiatermi, senare också kallat kortvågsdiatermi efter kondensatormetoden.
Skanlab skapar ett elektriskt och elektrostatiskt växelströms fält med 1,0 MHz och våglängden 300 m, där patientens vävnad utgör en del av kondensatorn.
Den ger en optimal lokal djup värme, smärt-reduktion och ökad elasticitet i vävnaden. Apparaten kan i huvudsak användas på akuta, sub-akuta och kroniska skador. Ibland används enbart behandlingen, men oftast sker behandlingen i kombination med annan behandling som övningar och töjningar.
Att göra kinetisk energi om till värme är behandlingens primäreffekt. Den lokala värmeeffekten bestäms genom val av 3 olika elektrod-storlekar. Man vill påverka huden genom vasodilatation, ökad metabolism och ökad elasticitet i den kollagena vävnaden. I muskler och leder uppnår vi det samma, men i tillägg en förändring av tonus och nedsatt viskositet i muskeln. Detta ger en smärtlindring, vid stimulering av dom tjocka nervfibrerna och ökad ledningshastighet i nervsystemet, när rehabilitering efter skadan startar.
Skanlab används vid behandling av b.l.a: myalgier, tendiniter, tendinoser, bursiter, periostiter, smärter ifrån facettled, ligament distorsioner och uppmjukning av kollagen ärrvävnad, sträckningar och som symptomlindring vid artroser i leder.

TENS  Transkutan elektrisk nervstimulering
 
TENS används vid både akuta och långvariga smärttillstånd,
TNS behandlingframförallt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler,
hud, viscera eller i nervsystemet, dvs. såväl nociceptiv som
neurogen smärta. Metoden har även visat sig ge smärtlindring och
 förbättrad sårläkning vid periferacirkulationsrubbningar och är effektiv vid behandling av illamående.
TENS kan räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till annan farmakologisk och/eller fysikalisk behandling.

 

Upp

 

 

 

Lars Haavimb